دانستنی ها و مراقبت های بارداری

دانستنی ها و مراقبت های بارداری

آشنایی پدر و مادر با مراقبت های دوران بارداری، به حفظ سلامت مادر و جنین کمک می کند. تغییرات تغییرات فیزیکی و روحی مادر در بارداری، وجود یک سری محدودیت ها و ممنوعیت ها (مانند مصرف دخانیات و الکل در بارداری) و نیاز به ایجاد تغییراتی در سبک زندگی را در بارداری می طلبد که باید نسبت به آنها آگاه بود.