• کودک نوپا

    فرزندان با ارزش ترین دارایی والدین هستند و از این رو آنها به دنبال پرورش خالقیت و استعداد یابی در کودکان.... هستند. به کودکی که در سنین یادگیری راه رفتن است کودک نوپا گفته میشود، کودکان نوپا معموالً در سنین ۱۲ تا ۲۴ ماه هستند که دائماً در حال رشد تغییراند من نسبت به دنیای اطرافشان واکنش و کنجکاوی نشان می دهند یعنی با چنین پیشرفت ها یی هر روز نوبت یک ماجرای تازه است

  • شکل گیری اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان و وظایف والدین

    ما بزرگترها وقتی مهارت جدیدی می آموزیم، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنیم و کمتر به دیگران تکیه می کنیم و یک احساسی مثل اندیشمند بودن، مثل ارزش قائل شدن برای خودمان در ما پیدا می شود و رشد می کند. این همان عزت نفس است که در حال پرورش است. و خودمان کسب عزت نفس و اعتماد به نفس کودکان با استقالل آنها به هم پیچیده است و رابطۀ تنگاتنگی و عمیقی با هم دارند.

نوپا

نوپا