نوزادان از بدو تولد تا 6 سالگی بر اساس یک جدول زمانبندی واکسیناسیون کودک باید در دوره های مختلف واکسن دریافت کنند.

با به دنیا آمدن نوزاد، اولین نوبت واکسن اطفال تزریق می شود و به شما یک کارت واکسن اطفال داده می شود که جدول زمانبندی واکسیناسیون اطفال به همراه نوع واکسن قید شده است.

واکسن نوزاد را کجا بزنیم؟

مراکز بهداشت واکسیناسیون اطفال را به صورت رایگان و فقط با داشتن شناسنامه و کارت واکسن انجام می دهند. همچنین می توانید در درمانگاه ها و مراکز خصوصی نیز واکسیناسیون نوزاد را انجام دهید.

زمانبندی واکسیناسیون نوزاد به شرح جدول زیر می باشد:

برنامه ایمن سازی کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور
بدو تولد ب.ث.ژ (سل) - قطره فلج اطفال - هپاتیت ب
دو ماهگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال - هپاتیت ب
چهار ماهگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال
شش ماهگی سه گانه (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال - هپاتیت ب
12 ماهگی MMR (سرخک-سرخجه-سندروم سرخجه مادرزادی)
18 ماهگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره فلج اطفال - ام ام آر (سرخک-سرخجه-سندروم سرخجه مادرزادی)
6 سالگی ثلاث (کزاز-دیفتری-سیاه سرفه) - قطره قلج اطفال

جدول زمانبندی واکسیناسیون اطفال - عکس کارت واکسن نوزاد

در ابزار زیر تاریخ تولد فرزند خود را وارد کنید تا جدول زمانبندی واکسن نوزاد و یا کودک به شما نمایش داده شود.