محاسبه وزن مناسب و میزان اضافه وزن بر اساس خصوصیات فیزیکی هر شخص امری ضروری است. برای تعیین وزن مناسب شاخص هایی نیاز است که یکی از آن ها شاخص توده بدنی (body mass index) می باشد و این شاخص (BMI) میزان تناسب قد و وزن فرد را اندازه گیری می کند.
با استفاده از ابزار زیر امکان محاسبه bmi شاخص توده بدنی در این بخش به شکل آنلاین وجود دارد.

شاخص توده بدنی یا BMI