برای محاسبه روز زایمان، تاریخ آخرین قاعدگی (پریود) اهمیت دارد.
تاریخ زایمان به دست آمده تقریبی و نسبی است، حتی در افرادی که پریود دقیق و منظمی دارند، به دلیل اینکه ممکن است در اواخر بارداری دچار پارگی کیسه آب شوید و یا بارداری به شکل غیر نرمال طولانی شود.

برای محاسبه زمان تقریبی زایمان خود با استفاده از ماشین حساب زایمان زیر، تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی تان را وارد کنید.