زمان تخمک گذاری بعد از پریود در تخمدان می تواند متفاوت باشد. این بدان معنی است که تعیین روز تخمک گذاری نیز می تواند از چرخه ای به چرخه دیگر متفاوت باشد.
به طور معمول علائم تخمک گذاری را از 5 روز قبل آن مشاهده می کنید. در محاسبه زمان تخمک گذاری یکی از تخمدان ها به طور میانگین 12 الی 14 روز قبل از شروع قاعدگی، تخمک گذاری را شروع می کند.
برای محاسبه تخمک گذاری می توانید به صورت آنلاین از ماشین حساب تخمک گذاری یک زن در زیر استفاده کنید.