هرچند به طور کامل در یک زن بارداری هفته به هفته توضیح داده شده است، اما ممکن است شما فرصت پیگیری هر هفته از دوران بارداری را نداشته باشید. به همین دلیل در این بخش تغییرات مادر و جنین و همچنین مراقبت های دوران بارداری در قالب بارداری ماه به ماه و در کنار آن سه ماهه های بارداری مطرح شده است.