# حرکت جنین

حرکت جنین بین هفته های 16 تا 25 بارداری احساس می شود. در سه ماهه دوم بارداری حرکت جنین مشهود تر می باشد و در سه ماهه سوم بارداری جنین هر ساعت 30 سانتی متر حرکت می کند. جنین در ساعت های خاصی از روز فعال تر می باشد، مثلا از ساعت 9 تا 1 نیمه شب فعالیت آن به بیشترین حد می رسد. که این فعالیت به دلیل تغییر در قند خون می باشد. 
جنین به صدا و حتی لمس کردن پاسخ می دهد. 
هنگامی که رشد جنین تکمیل یافت بهتر است مراقب حرکات جنین بود تا از سالم بودن رشد جنین مطمئن شد.
کاهش حرکات جنین می تواند به دلیل خواب بودن جنین باشد. از هفته 32 بارداری به بعد به دلیل کمبود جا در رحم ، حرکات جنین کمتر می شود. 
هنگامی که حرکات جنین منظم شد، اگر در بازه ی بیشتر از 2 ساعت حرکت جنین را احساس نکردید به دکتر مراجعه کنید. 

حرکت جنین در هفته های بارداری:

هفته 12 بارداری: جنین شروع به حرکت می کند اما به دلیل کوچک بودن آن، حرکات احساس نمی شود.
هفته 16 بارداری: برخی مادران حرکات خفیف نوزاد را در این بازه احساس می کند.
هفته 20 بارداری: در این هفته جنین تکامل یافته و می توان اولین حرکت او را احساس کنید.
هفته 24 بارداری: حرکت جنین محسوس تر می شود و هم چنین سکسکه ی جنین را ه می توان احساس کرد.
هفته 28 بارداری: حرکت جنین منظم می شود.
هفته 36 بارداری: به دلیل رشد جنین و کمبود جا در رحم حرکات جنین کمتر می شوند.

حرکت جنین در هفته های بارداری