# قلب جنین

مراحل تشکیل قلب جنین:

در هفته ی سوم تکامل جنین دو لوله به هم متصل می شود و قلب جنین را می سازد. در هفته 5 بارداری انقباض قلب شروع می شود و می توان ضربان قلب جنین را با سونوگرافی مشاهده کرد.
لوله های قلبی به حفراتی تقسیم می شود که در ماه های بعد تبدیل به دهلیز و بطن می شود. و بعد از چند هفته سوراخی بین دهلیز ها به نام سوراخ بیضی ایجاد می شود که باعث می شود خون از یک دهلیز به دهلیز دیگر می رود و به ریه می رسد. در هنگام تولد این سوراخ بسته می شود.
جنین تا هنگام تولد از ریه های خود استفاده نمی کند و سیستم گردش خون او متفاوت با نوزاد می باشد. قبل از تولد لازم نیست که قلب جنین خون را به ریه های جنین پمپ کند. 
در قلب جنین آئورت و شریان توسط رگی به نام ductous venousus به هم متصل می شود و بعد از تولد این رگ مسدود می گردد.

آخرین مهلت برای تشکیل قلب جنین:

ضربان قلب جنین خود را میتوانید از طریق سونوگرافی بشنوید اما بهتر است که در هفته های ابتدایی این کار را نکنید تا دچار استرس نشوید. اما در کل آخرین مهلت برای تشکیل قلب جنین و شنیدن ضربان قلب کودکتان هفته هشتم بارداری است. و اگر قلب جنین تشکیل نشده باشد سقط جنین با قرص تجویز می شود.sad

قلب جنین-علائم تشکیل قلب جنین