# ساک بارداری

ساک بارداری چیست؟

ساک بارداری حفره ی بزرگی از مایع است. ساک حاملگی جنین و قسمت هایی مثل کیسه ی آمنیوتیک و کیسه ی زرده را در خود جای داده است.
ساک بارداری اولین نشانه ی بارداری در سونوگرافی می باشد. ساک حاملگی در هفته ی 3-5 بارداری به طول 2-3 میلی متر نشان داده می شود.
با استفاده از قطر ساک بارداری می توان سن بارداری را تشخیص داد.
ساک حاملگی دلیل بر بارداری نمی باشد بلکه در بارداری پوچ نیز ساک حاملگی ایجاد می شود. اگر جنین در ساک بارداری دیده شد آن وقت می توان گفت که بارداری رخ داده است.

زمان تشکیل ساک حاملگی:

ساک بارداری بعد از لانه گزینی زیگوت در رحم ایجاد می شود.

فرق بین ساک بارداری در بارداری واقعی و بارداری پوچ:

  • در سونوگرافی شکمی زن وقتی که قطر ساک بارداری به 20 میلی متر رسید، کیسه ی زرده قابل مشاهده است.
  • در سونوگرافی واژینال اگر اندازه ی قطر ساک حاملگی بیشتر از 25 میلی متر بود و جنینی وجود نداشت حاملگی پوچ می باشد.

ساک بارداری در انتهای رحم قرار دارد و با یک دیواره ی سفید رنگ احاطه شده است. ساک حاملگی به صورت یک دایره یا بیضی می باشد و به یک طرف رحم متمایل می باشد.

ساک حاملگی - ساک بارداری چیست؟

اندازه ساک حاملگی در هفته های بارداری: