شما باید در هر زمان و در هر سنی، معیارهای رشدی کودک خود را بشناسید و اطمینان پیدا کنید که کودک شما به طور طبیعی رشد و نمو می‌کند. زیرا رشد و نمو طبیعی کودک در هر سنی نشانه سلامت زیستن او در حال و آینده است.
نمودارهای رشد متفاوتی بر حسب اینكه كدام شاخص را انتخاب كنیم وجود دارد. شاخص قد بر اساس سن کودک، كوتاه قدی یا بلند قدی را می‌سنجد و اگر كمتر از حد استاندارد باشد به آن كوتاه قدی (Stunting) گفته می شود.

جنسیت مورد نظر خود را انتخاب کنید