یکی دیگر از ابزارهای بررسی رشد استفاده از نمودار رشد بازوی کودک است. برای جلوگیری از بروز مشکل در سلامت فرزندان باید مراقب الگوی رشد آنها باشید. مقایسه ی فرزندتان با کودکان هم سن راه درستی نیست زیرا رشد هر کودک ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلف، متفاوت باشد و چیزی که اهمیت دارد رشد پیوسته و طبیعی کودک است. شما می توانید با استفاده از ابزارهای یک زن مانند ابزار محاسبه BMI کودکان برای محاسبه ی وزن ایده آل، ابزار رشد وزنی کودک، ابزار رشد قدی کودک و ابزار رشد دور سر، رشد فرزندتان را بررسی و مراقب سلامت او باشید.

استفاده از ابزار رشد دور بازوی کودک

برای استفاده از این ابزار، اندازه ی دور بازوی فرزندتان را با استفاده از نوارهای پلاستیکی مندرج گرفته و آن را با تاریخ تولد و جنسیت فرزند وارد کنید. جایگاه فرزندتان بر روی نمودار نشان دهنده ی مقایسه ی دور بازوی او بر اساس سن نسبت به هم سن های کودک می باشد.
بالا بودن صدک فرزندتان نشانه ی رشد بهتر یا پایین بودن آن نشانه ی رشد غیر طبیعی نیست بلکه آهنگ رشد باید منظم و بدون تغییرات چشم گیر باشد. پزشک با بررسی رشد دور بازو از سلامت جسمانی فرزندتان مطمئن می شود.

جنسیت مورد نظر خود را انتخاب کنید

صدک به چه معناست؟

از صدک برای تفسیر نتایج نمودار رشد کودک استفاده می شود. صدک معیار مقایسه ی رشد فرزندتان نسبت به کودکان هم سن او می باشد. برای مثال اگر رشد فرزندتان در صدک 75 باشد به این معنا است که رشد او از 75 درصد کودکان هم سن اش بیشتر است. یا اگر بر روی صدک 50 قرار بگیرد رشد او در گروه متعادل قرار دارد. بررسی دقیق تر را به پزشک بسپارید.