محاسبه bmi در کودکان برای ارزیابی میزان رشد کودک بسیار حائز اهمیت است، زیرا رشد کودک نمادی از وضعیت عمومی سلامت اوست.
شاخص توده بدنی یا bmi یک روش پذیرفته شده بین‌ المللی برای محاسبه وزن مطلوب بدن است. نمودار bmi بر اساس قد و وزن شخص محاسبه می‌شود و مقدار bmi کودکان با توجه به جنسیت و سن بیانگر موضوعات متفاوتی است.
 برای محاسبه bmi در کودکان، باید قد و وزن او را به دقت اندازه‌ گیری کنید و در ابزار زیر وارد نمایید.

جنسیت مورد نظر خود را انتخاب کنید