شما باید در هر زمان و در هر سنی، معیارهای رشدی کودک خود را بشناسید و اطمینان پیدا کنید که کودک شما به طور طبیعی رشد و نمو می‌کند. زیرا رشد و نمو طبیعی کودک در هر سنی نشانه سلامت زیستن او در حال و آینده است. بهترين راه برای ارزيابی رشد کودک، اندازه گيری وزن، قد، دور سر کودک و دور بازوی او است.
با استفاده از ابزار زیر می توانید نمودار دور سر کودک خود را بررسی کنید.

جنسیت مورد نظر خود را انتخاب کنید