# غربالگری سه ماهه دوم

آزمایش های غربالگری سه ماهه دوم:

آزمایش کوآد: این آزمایش خون 4 مارکری است که بین هفته های 15 تا 20 بارداری انجام می شود و برای تشخیص ناهنجاری های کوروموزومی و سیستم عصبی انجام می گیرد. 

سونوگرافی: این سونوگرافی بین هفته های 18 تا 20 انجام می گیرد تا آناتومی جنین و احتمال بارداری دوقلو را تعیین کند. 

آزمایش گلوکز بارداری: این آزمایش برای تعیین دیابت بارداری می باشد. دیابت بارداری ممکن است مشکلاتی را برای جنین و مادر به وجود بیاورد. این آزمایش بین هفته 24 تا 28 انجام می گیرد ولی ممکن است زودتر هم انجام شود. 

آمنیوسنتز: اگر لازم به انجام این آزمایش باشد باید در هفته های 15 تا 20 انجام شود که طی آن مایع آمنیوتیک برداشته می شود و از نظر ناهنجاری های کورومزومی و عصبی و مشکلات ژنتیکی آزمایش می شود. 

PUBs: نمونه ای از خون بند ناف برای آزمایش برداشته می شود. 

غربالگری سه ماهه دوم