# غربالگری سه ماهه اول

غربالگری سه ماهه اول اطلاعاتی را درباره وضعیت کوروموزومی جنین می دهد. مثل سندروم داون یا تریزومی 18 

غربالگری سه ماهه اول شامل دو مرحله می باشد:

  • آزمایش خون که خون را از نظر وجود ماده ای خاص غربالگری می کنند. مثل هورمون Hcg
  • سونوگرافی برای مشاهده ی مایع پشت گردن جنین

زمان غربالگری سه ماهه اول:

غربالگری سه ماهه اول معمولا در هفته ی 11 تا 14 بارداری انجام می شود. 
غربالگری سه ماهه اول برای ارزیابی ریسک ابتلای جنین به سندروم داون و تریزومی 18 می باشد. 
سندروم داون باعث ایجاد عقب ماندگی ذهنی و مشکلات جسمی در طول زندگی فرد می شود. و تریزومی 18 نیز باعث ایجاد عقب ماندگی های ذهنی شدید و حتی مرگ تا یک سالگی می شود.
غربالگری سه ماهه اول اختیاری است و فقط ریسک ابتلا را نشان می دهد. این آزمایشات خطری ندارد و 95% احتمال ابتلا را به ما نشان می دهد.

غربالگری سه ماهه اول