# سرویکس

سرویکس چیست؟

سرویکس قسمت پایین رحم می باشد که لوله ای شکل است و در هنگام زایمان وسیع می شود تا راه را برای خارج شدن جنین باز کند. سرویکس همچنین راه خروج خونریزی قاعدگی می باشد و اسپرم ها نیز برای رسیدن به رحم باید از سرویکس بگذرند.
سرویکس نسبت به بعضی بیماری ها مثل: عفونت مزمن، پولیپ، دیسپلازیا و سرطان آسیب پذیر می باشد.
پاپ اسمیر تغییرات غیر طبیعی سرویکس را قبل از سرطانی شدن تشخیص می دهد. 
در صورت حامله نبودن سرویکس به مقدار کم باز می باشد اما در زمان حاملگی ترشحات کانال را پر می کند و آن را مسدود می نمایند، با نزدیک شدن به زمان زایمان سرویکس شروع به نرم شدن می کند و ترشحات را از بین می برد و بدن را برای زایمان آماده می کند. همچنین در دوران تخمک گذاری نیز مخاط آن کم می شود و به اسپرم اجازه ی ورود می دهد. مخاط سرویکس از ورود باکتری ها و عفونت جلوگیری می کند.

سرویکس رحم