# جنین سفالیک

وضعیت قرارگیری جنین در ماه های آخر بارداری نشان دهنده ی وضعیت زایمان می باشد. جنین در طول بارداری در رحم حرکت می کند و هیچ گونه پیش بینی برای وضعیت جنین در زمان زایمان وجود ندارد.
سر جنین بزرگترین قسمت بدن او می باشد، پس اگر سر نوزاد در ابتدا خارج شود بقیه ی بدن او نیز به دنبال آن به راحتی خارج می شود. 

جنین سفالیک چیست؟

هنگامی که وضعیت جنین طوری باشد که سر آن به طرف کانال زایمان باشد، به آن وضعیت سفالیک می گویند. جنین سفالیک ایده آل ترین وضعیت زایمان طبیعی می باشد.

عکس جنین سفالیک

عکس جنین سفالیک

وضعیت قرارگیری جنین در رحم وضعیت قرارگیری جنین در رحم