رشد کودک نوپا

رشد کودک نوپا

وقتی از رشد کودک نوپا می گوییم منظور ما هم رشد فیزیکی و هم روحی و طرز فکر کردن و ارتباط برقرار کردن است.

در 5 سال اول زندگی، مغز کودک رشد سریعی دارد.

ارتباط والدین نقش مهمی را در رشد کودک دارد.

کودک نوپا بیشترین آموزش ها را از بازی کردن یاد می گیرد.