# بوی بد واژن

بوی واژن در طول چرخه قاعدگی متفاوت است.

دلایل بوی بد واژن:

 • واژینوز باکتریایی (رویش بیش از حد باکتری که به طور طبیعی در واژن زندگی می کنند) یکی از شایع ترین دلیل بوی بد واژن است. 

 • تریکوموناس از دلایل دیگر بوی بد واژن می باشد. 
 • عدم رعایت بهداشت
 • ماندن تامپون به مدت چند روز در واژن

مواردی که شیوع کمتری در ارتباط با بوی بد واژن دارند: 

درمان خانگی بوی بد واژن:

 • پاک کردن ناحیه واژن از جلو به عقب
 • ادرار کردن بعد از رابطه جنسی
 • تعویض روزانه لباس زیر
 • شستشو لباس زیر با مواد غیر عطردار
 • عدم استفاده از پدهای بهداشتی عطردار و تعویض مداوم پدهای بهداشتی
 • عدم پوشیدن لباس تنگ 
 • مصرف آب کافی

بوی بد واژن