کتاب کودک

کتاب کودک

کتاب خواندن برای کودک می تواند به آن ها درباره آواها، صداها، کلمات و زبان یاد بدهد و در واقع پایه خواندن و نوشتن برای کودک است. شما می توانید با کتاب خواندن با کودک بازی کنید و با او ارتباط برقرار کنید.

کتاب خواندن باعث تقویت خیال پردازی کودک می شود و مهارت های زبانی، احساسات و تقویت روابط را به کودک یاد می دهد.