# آزمایش بتا

آزمایش بتا چیست؟

HCG (هورمون بارداری) هورمونی است که توسط جفت در بارداری ایجاد می شود و در خون و ادرار می توان آن را تشخیص داد. آزمایش بتا یک آزمایش تشخیص بارداری می باشد.

تفسیر آزمایش بتا:

عدد آزمایش بتا باید چند باشد؟

اگر سطح HCG کمتر از 5 mlu/Ml باشد بارداری وجود ندارد و اگر مقدار بالاتر از 25 mlu/Ml باشد بارداری قطعی است.

در حالت طبیعی در سه ماهه اول بارداری اندازه ی HCG هر دو روز یک بار دو برابر می شود و در هفته ی 8-11 بارداری به حداکثر میزان خود می رسد و سپس در ادامه بارداری مقدار آن کم می شود.

هورمون HCG ابتدا در خون ظاهر می شود و بعد در ادرار دفع می شود پس سنجش آن در آزمایش خون زودتر انجام می گیرد.

آزمایش بتا مشکوک:

در اغلب موارد کافیست فقط یک بار آزمایش بتا را انجام داد اما در مواردی که در سلامت بارداری شک وجود داشته باشد باید چند بار و بلافاصله انجام گیرد.

سطح پایین HCG در ازمایش بتا:

سطح بالای HCG در آزمایش بتا:

  • خطا در سن بارداری
  • بارداری مولار
  • چند قلو

تفسیر آزمایش بتا اچ سی جی