آزمایش ها و غربالگری های بارداری

آزمایش ها و غربالگری های بارداری

آزمایش بارداری و سونوگرافی های بارداری از اقدامات مهم مراقبت های دوران بارداری است که شامل آزمایش های تهاجمی، غیر تهاجمی و غربالگری های بارداری است. هرکدام از این آزمایش ها، زمان خاصی دارد و باید در محدوده‌ی هفته بارداری که برایش مشخص شده انجام شود.