جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان

جراحی های زیبایی و ترمیمی زنان

تبلیغات زیادی در مورد جراحی های زیبایی زنان از جمله تنگ کردن واژن، سفید کردن واژن و در حالت کلی زیباسازی واژن انجام می شود. گفته می شود عمل های زیبایی و جوان‌سازی واژن باعث تغییرات سایز، تقویت ماهیچه و تنگی واژن می شود. اما واقعا چه کسانی نیازمند این گونه جراحی های زیبایی یا ترمیمی هستند؟