# ورنیکس

ورنیکس نوزاد چیست؟

ورنیکس نوزادی درواقع اولین پتوی نوزاد می باشد. ورنیکس ماده ای است که دور جنین و نوزاد تازه متولد شده قرار می گیرد و گرمای بدن نوزاد را حفظ می کند. انسان ها تنها موجوداتی هستند که جنین آنها از ورنیکس پوشیده شده است.
ورنیکس درواقع یک صدا خفه کن می باشد و با اینکه جنین از هفته 25 بارداری به بعد می تواند صدا را بشنود، اما این صدا به صورت خفه می باشد برای اینکه گوش جنین با ورنیکس پوشیده شده است.
توصیه می شود نوزاد تازه متولد شده حمام نشود. مطالعات نشان داده شده است که به دلایل بهداشتی پاک کردن سریع ورنیکس لازم نیست و وجود آن می تواند باعث ارتقا ضد باکتریایی و بهبود زخم شود.
رنگ ورنیکس همیشه سفید نیست و می تواند بین زرد مایل به قهوه ای و سبز تغییر یابد. که نشان دهنده ی این است که نوزاد اولین مدفوع خود را انجام داده است. این نوع ورنیکس را بهتر است پاک کنیم.

ورنیکس نوزاد چیست - ورنیکس نوزادی