# تست بارداری

انواع تست بارداری:

تست بارداری ادرار:

تست بارداری ادرار خانگی: بی بی چک را می توان در روز اولی که قرار بود پریود شوید اما نشدید استفاده کنید. این آزمایش هورمون hcg را در ادرار تشخیص می دهد. هورمون hcg در دوران بارداری در بدن تولید می شود. دستورالعمل استفاده از این تست های بارداری روی جعبه ی آن نوشته شده است. 

آزمایش ادرار در آزمایشگاه: این تست بارداری الزامی نیست هرچند جواب دقیق تری از بی بی چک را به ما می دهد. 

تست بارداری خون:

دو نوع آزمایش خون بارداری داریم: کمی و کیفی

آزمایش خون کیفی وجود hcg در خون را تایید یا رد می کند. 

مطمئن ترین روش تست بارداری آزمایش خون است چون هم جواب دقیق تر و هم زودتر از بقیه تست ها hcg در خون را تشخیص می دهد.

آزمایش خون کمی مقدار دقیق hcg درخون را به ما می دهد. این آزمایش فقط برای مشخص کردن وضعیت بارداری نیست بلکه برای تشخیص وجود مشکلات در لوله های رحم و یا رد احتمال حاملگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تست بارداری